اخبار

1402/11/10 جلسه ی شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مسمومیت ها و سوء مصرف مواد برگزار شد

جلسه ی شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مسمومیت ها و سوء مصرف مواد برگزار شد

جلسه ی شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مسمومیت ها و سوء مصرف مواد برگزار شد

1402/09/28 برگزاری جلسه ی شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مسمومیت ها و سوءمصرف مواد با حضور پروفسور بلالی

برگزاری جلسه ی شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مسمومیت ها و سوء مصرف مواد

برگزاری جلسه ی شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مسمومیت ها و سوءمصرف مواد با حضور پروفسور بلالی

1402/08/23 مرکز تحقیقات مسمومیت‌ها و سوء مصرف مواد دانشگاه در جهت آگاهی بخشی به عموم افراد جامعه برگزار می‌نماید

واحدها

خدمات